گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۲۰:۲۱:۳۱.۵ ۳.۰ ۲۷.۲۷۰ ۵۷.۹۵۹ ۹  قلعه گنج، کرمان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۸:۵۹:۲۶.۹ ۳.۱ ۲۷.۳۳۸ ۵۲.۸۳۴ ۱۰  كوشكنار، هرمزگان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۸:۳۱:۳۷.۵ ۱.۵ ۳۵.۲۴۰ ۵۰.۹۹۵ ۱۰  حسن آباد، تهران
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۸:۰۶:۱۸.۱ ۲.۶ ۳۴.۵۰۳ ۵۳.۵۷۵ ۱۸  جندق، اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۷:۱۵:۴۷.۶ ۱.۸ ۳۱.۴۹۰ ۵۲.۱۱۰ ۱۰  ايزد خواست، فارس
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۶:۵۵:۵۵.۶ ۲.۲ ۳۰.۱۷۴ ۵۷.۶۷۵ ۱۰  اندوهجرد، کرمان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۵:۱۹:۱۹.۹ ۱.۸ ۳۲.۶۸۰ ۵۱.۰۹۶ ۱۰  تيران، اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۵:۱۵:۵۶.۹ ۲.۲ ۳۲.۴۲۴ ۵۴.۱۰۱ ۱۲  احمد آباد، يزد
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۳:۵۶:۳۵.۲ ۲.۰ ۳۱.۸۴۰ ۵۵.۶۸۷ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۳:۵۴:۴۰.۲ ۲.۲ ۳۱.۸۵۶ ۵۵.۵۸۵ ۹  بافق، يزد
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۳:۴۷:۲۸.۱ ۲.۹ ۲۸.۳۸۲ ۵۵.۴۷۸ ۱۱  دوبرجي، فارس
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۳:۴۴:۰۰.۲ ۱.۷ ۳۲.۲۵۸ ۵۵.۴۵۴ ۹  ساغند، يزد
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۳:۲۳:۰۷.۰ ۱.۴ ۳۳.۰۱۶ ۵۰.۴۲۲ ۸  داران، اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۲:۵۶:۰۱.۳ ۲.۳ ۳۰.۴۷۳ ۵۴.۸۹۹ ۸  دهج، كرمان
۱۳۹۶-۰۵-۰۴ ۱۱:۵۶:۴۶.۰ ۲.۶ ۳۲.۰۳۲ ۵۵.۷۶۹ ۸  بهاباد، يزد