گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۷:۳۲:۴۰.۶ ۲.۴ ۳۶.۷۵۶ ۴۹.۴۲۰ ۸  منجيل، گيلان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۶:۵۵:۱۱.۴ ۱.۳ ۳۶.۰۳۶ ۵۹.۰۱۶ ۱۰  قدمگاه، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۶:۱۸:۳۵.۱ ۱.۵ ۳۹.۱۳۶ ۴۶.۱۷۵ ۱۰  Kajaran، ارمنستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۶:۱۵:۴۰.۸ ۱.۹ ۳۴.۹۳۷ ۴۷.۹۱۳ ۶  ديزج، كردستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۵:۳۷:۵۶.۳ ۱.۸ ۳۴.۳۴۴ ۴۶.۸۸۶ ۵  رباط، كرمانشاه
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۵:۲۲:۳۰.۱ ۲.۱ ۳۳.۲۹۰ ۵۶.۴۱۹ ۶  طبس، خراسان جنوبي
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۴:۰۶:۱۲.۴ ۱.۱ ۳۳.۶۵۷ ۴۷.۹۶۷ ۸  سراب دوره، لرستان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۳:۰۳:۰۶.۶ ۱.۵ ۳۱.۷۷۸ ۵۳.۳۴۱ ۱۰  ندوشن، يزد
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۲:۳۱:۵۷.۲ ۱.۸ ۳۴.۱۶۶ ۵۶.۷۷۸ ۹  عشق آباد، خراسان جنوبي
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۲:۲۴:۱۰.۲ ۲.۹ ۳۶.۸۹۰ ۴۹.۴۷۴ ۱۱  رستم آباد، گيلان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۲:۰۰:۳۸.۵ ۱.۸ ۳۶.۳۸۱ ۵۰.۰۷۱ ۶  قزوين، قزوين
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۱:۵۱:۰۰.۱ ۱.۷ ۳۲.۰۹۹ ۵۱.۴۲۶ ۱۴  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۱:۴۵:۲۸.۶ ۲.۷ ۳۲.۷۶۴ ۴۹.۸۷۴ ۶  فريدون شهر، اصفهان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۱:۲۶:۰۶.۴ ۲.۴ ۲۸.۰۰۱ ۵۶.۲۲۵ ۱۴  فارغان، هرمزگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۰۸:۳۱:۰۶.۷ ۲.۱ ۲۸.۲۹۱ ۵۷.۳۹۸ ۱۰  فارياب، کرمان