گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۶:۰۷:۱۲.۶ ۲.۶ ۳۲.۶۹۱ ۴۸.۳۳۹ ۸  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۶:۰۰:۱۶.۸ ۲.۴ ۳۲.۷۳۱ ۴۸.۵۰۸ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۵:۱۵:۳۲.۸ ۱.۴ ۳۵.۶۰۲ ۵۱.۴۳۲ ۱۰  ري، تهران
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۵:۰۱:۱۵.۲ ۱.۵ ۳۸.۹۴۷ ۴۶.۲۱۹ ۱۰  Meghri، ارمنستان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۴:۵۹:۴۶.۰ ۲.۱ ۳۷.۴۶۸ ۵۷.۱۸۷ ۸  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۴:۵۰:۴۰.۵ ۱.۶ ۳۵.۸۰۹ ۶۰.۵۶۰ ۱۰  مزدآوند، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۴:۳۹:۴۶.۸ ۱.۴ ۳۷.۰۷۰ ۵۸.۹۰۳ ۱۰  چاپشلو، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۴:۲۲:۳۰.۴ ۲.۳ ۳۴.۳۱۱ ۴۵.۶۱۶ ۱۴  Khanaqin، عراق
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۳:۳۲:۵۹.۰ ۱.۴ ۳۵.۳۷۳ ۵۲.۷۱۸ ۱۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۳:۳۲:۳۹.۱ ۲.۲ ۳۷.۲۳۳ ۵۴.۵۸۶ ۱۱  انبار الوم، گلستان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۳:۱۰:۲۰.۵ ۱.۷ ۳۵.۳۸۰ ۵۲.۷۵۲ ۱۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۳:۰۲:۲۶.۵ ۲.۲ ۳۰.۷۸۲ ۵۰.۴۹۳ ۹  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۲:۴۵:۰۷.۶ ۱.۷ ۳۵.۳۸۸ ۵۲.۷۲۷ ۱۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۷:۰۷.۷ ۳.۵ ۳۰.۷۶۳ ۵۰.۵۱۷ ۸  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۶-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۵:۲۹.۷ ۲.۳ ۳۰.۷۶۷ ۵۰.۵۱۱ ۱۰  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد