گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۸:۲۰:۰۳.۹ ۲.۲ ۳۴.۶۵۴ ۴۶.۲۱۰ ۸  تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۸:۱۹:۰۳.۲ ۱.۹ ۳۰.۶۷۶ ۵۷.۲۴۲ ۹  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۷:۵۹:۵۴.۱ ۲.۳ ۳۴.۵۰۱ ۴۵.۷۴۱ ۱۴  سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۷:۳۴:۱۲.۹ ۱.۷ ۳۰.۷۴۲ ۵۷.۱۵۰ ۸  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۷:۲۴:۰۲.۰ ۲.۰ ۳۴.۴۰۲ ۴۵.۷۸۸ ۱۵  سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۴۶:۳۶.۷ ۲.۴ ۳۰.۸۴۲ ۵۷.۲۲۳ ۸  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۲۸:۳۲.۲ ۲.۶ ۳۴.۹۲۳ ۴۵.۹۰۴ ۸  ازگله، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۱۶:۵۹.۱ ۴.۰ ۳۴.۵۸۳ ۴۶.۰۹۳ ۷  تازه آباد، كرمانشاه *
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۰۸:۵۱.۸ ۲.۲ ۳۱.۰۴۶ ۵۰.۱۲۷ ۱۰  ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۰۵:۱۶.۹ ۲.۳ ۳۰.۶۸۸ ۵۷.۳۳۶ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۶:۰۲:۱۶.۴ ۳.۱ ۳۰.۷۷۶ ۵۷.۴۲۵ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۵:۳۸:۲۳.۸ ۱.۸ ۳۰.۶۸۰ ۵۷.۲۴۶ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۵:۲۶:۱۹.۸ ۲.۲ ۳۰.۷۵۸ ۵۷.۳۷۳ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۵:۱۹:۲۶.۹ ۲.۰ ۳۰.۷۹۴ ۵۷.۳۳۶ ۱۴  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۰۵:۰۹:۰۵.۵ ۲.۳ ۳۰.۷۵۱ ۵۷.۳۷۴ ۱۰  هجدک، کرمان