گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۸:۵۶:۳۷.۷ ۲.۹ ۳۰.۷۷۹ ۵۷.۴۴۰ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۸:۴۴:۳۶.۶ ۱.۳ ۳۵.۷۴۰ ۶۰.۲۶۶ ۱۰  سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۷:۲۹:۲۰.۸ ۱.۴ ۳۷.۸۷۱ ۴۷.۰۹۰ ۱۷  شربيان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۷:۰۵:۳۷.۵ ۰.۹ ۳۷.۲۳۸ ۵۸.۲۸۰ ۱۰  تيتكانلو، خراسان شمالي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۵:۱۴:۰۱.۷ ۲.۰ ۳۴.۵۶۴ ۴۸.۰۷۲ ۹  كنگاور، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۳:۴۶:۵۷.۲ ۲.۰ ۳۵.۷۲۲ ۶۰.۳۹۲ ۱۲  سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۳:۳۱:۱۸.۰ ۱.۹ ۳۴.۵۶۴ ۴۷.۷۲۲ ۱۰  صحنه، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۰:۴۹:۴۷.۱ ۱.۹ ۳۵.۷۶۹ ۶۰.۴۱۳ ۱۵  سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۰۰:۴۰:۴۹.۶ ۲.۵ ۳۷.۴۴۷ ۵۸.۰۹۹ ۹  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۵۷:۴۴.۳ ۳.۳ ۳۰.۷۲۱ ۵۷.۳۸۰ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۳۶:۴۹.۷ ۲.۳ ۳۲.۱۷۸ ۵۶.۶۰۷ ۱۴  بهاباد، يزد
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۵۱:۵۶.۲ ۲.۳ ۳۷.۳۴۸ ۵۴.۵۴۴ ۱۰  اينچه برون، گلستان
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۳۸:۴۶.۳ ۲.۶ ۳۵.۷۹۸ ۶۰.۳۱۲ ۱۰  سفيد سنگ، خراسان رضوي
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۲۴:۱۹.۹ ۲.۱ ۳۸.۴۲۸ ۴۵.۰۷۲ ۱۰  خوي، آذربايجان غربي
۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۲۳:۰۸:۱۴.۹ ۲.۷ ۳۰.۷۲۰ ۵۷.۳۸۳ ۱۰  هجدک، کرمان