گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۹:۱۴:۴۸.۱ ۱.۷ ۳۶.۶۱۲ ۴۹.۷۱۷ ۱۰  جيرنده، گيلان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۹:۰۱:۴۹.۳ ۱.۷ ۳۵.۸۵۹ ۵۳.۱۷۹ ۸  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۷:۴۹:۳۲.۶ ۱.۶ ۳۶.۳۳۲ ۵۲.۲۵۶ ۸  آمل، مازندران
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۶:۴۲:۲۲.۴ ۱.۵ ۳۳.۶۵۸ ۵۰.۵۰۹ ۱۰  گلشهر، اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۶:۱۰:۰۸.۳ ۱.۹ ۳۷.۸۲۴ ۴۵.۰۴۷ ۶  نوشين، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۵:۵۴:۴۹.۰ ۳.۶ ۳۵.۳۴۹ ۶۳.۶۵۳ ۱۰  Bala Morgab، افغانستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۵:۴۹:۲۴.۵ ۱.۷ ۳۶.۱۴۱ ۵۸.۷۲۰ ۱۰  نيشابور، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۵:۰۹:۲۳.۶ ۲.۰ ۳۶.۵۰۳ ۴۸.۷۶۵ ۸  سلطانيه، زنجان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۳:۵۲:۲۹.۸ ۲.۱ ۳۱.۸۳۸ ۵۵.۶۵۵ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۳:۳۱:۵۴.۰ ۲.۷ ۲۸.۱۲۰ ۵۳.۱۴۱ ۸  افزر، فارس
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۳:۲۱:۴۰.۸ ۲.۹ ۳۷.۲۷۹ ۵۳.۸۴۰ ۲۰  گميش تپه، گلستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۲:۳۷:۰۹.۳ ۲.۱ ۳۱.۳۹۹ ۴۹.۵۸۴ ۱۰  هفتگل، خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۲:۳۲:۰۸.۷ ۱.۹ ۳۴.۲۹۲ ۵۰.۵۳۴ ۱۴  سلفچگان، قم
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۱:۴۷:۱۵.۸ ۳.۰ ۳۱.۴۷۶ ۵۵.۱۲۴ ۸  بافق، يزد
۱۳۹۵-۱۲-۰۳ ۱۰:۵۰:۲۶.۱ ۰.۸ ۳۵.۵۵۵ ۵۳.۱۸۳ ۶  سرخه، سمنان