گزارش زمین لرزه های اخیر ایران

زمان وقوع به
وقت محلی
بزرگی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق محل وقوع
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۹:۰۶:۱۰.۶ ۲.۸ ۲۷.۵۹۵ ۵۶.۵۵۳ ۱۰  تخت، هرمزگان
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۹:۰۰:۲۸.۸ ۱.۵ ۳۴.۴۰۸ ۵۱.۲۴۹ ۸  قنوات، قم
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۷:۵۷:۴۷.۴ ۲.۶ ۳۲.۴۰۷ ۴۷.۶۸۳ ۱۰  موسيان، ايلام
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۷:۴۸:۳۲.۲ ۲.۴ ۳۲.۴۸۵ ۴۷.۷۰۸ ۱۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۷:۴۳:۵۴.۸ ۲.۱ ۳۲.۵۱۰ ۴۷.۶۲۸ ۵  موسيان، ايلام
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۵:۳۱:۲۷.۷ ۱.۲ ۳۷.۸۷۸ ۴۷.۱۰۳ ۱۰  شربيان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۶-۰۱-۱۰ ۰۵:۱۰:۲۶.۴ ۱.۵ ۳۵.۲۳۱ ۵۳.۶۲۵ ۰  سمنان، سمنان
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۲۲:۵۴:۴۷.۶ ۱.۵ ۳۶.۳۸۳ ۵۱.۱۲۱ ۱۰  كلاردشت، مازندران
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۲۲:۲۳:۴۰.۱ ۱.۸ ۳۸.۵۱۹ ۴۴.۵۹۹ ۱۰  قطور، آذربايجان غربي
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۲۱:۵۸:۰۸.۰ ۲.۵ ۳۱.۹۵۸ ۵۰.۰۸۲ ۱۰  ايذه، خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۲۰:۴۸:۰۲.۳ ۲.۳ ۳۳.۹۹۰ ۴۶.۷۲۵ ۱۰  حميل، كرمانشاه
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۱۷:۰۵:۵۶.۷ ۲.۰ ۳۷.۱۷۳ ۵۸.۱۵۶ ۱۰  فاروج، خراسان شمالي
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۱۶:۳۲:۱۰.۸ ۲.۱ ۳۳.۳۲۰ ۴۷.۲۵۵ ۱۰  كوناني، لرستان
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۱۴:۵۹:۱۴.۴ ۲.۲ ۳۲.۷۱۳ ۵۴.۵۳۴ ۱۲  خرانق، يزد
۱۳۹۶-۰۱-۰۹ ۱۴:۳۸:۴۹.۷ ۲.۶ ۳۱.۶۹۴ ۶۰.۰۱۲ ۱۰  شوسف، خراسان جنوبي