جزئیات زمین لرزه

تاريخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 22 دي 1395 در 17:25:31
(وقت محلي - تهران)

2017-01-11 13:55:31
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۲.۰

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۷۶ شمالي و ۵۲.۵۲ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۰+/-  كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان تهران

فاصله‌ها:

23 كيلومتري فيروزكوه، تهران
39 كيلومتري كيلان، تهران
41 كيلومتري دماوند، تهران

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

لرزه های روز اخیر
لرزه های هفته اخیر
لرزه های ماه اخیر
عکس محل زلزله