جزئیات زمین لرزه

تاريخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 22 دي 1395 در 11:53:28
(وقت محلي - تهران)

2017-01-11 08:23:28
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۱.۷

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۳.۱۸ شمالي و ۶۰.۲۲ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۰+/-  كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان خراسان جنوبی

فاصله‌ها:

35 كيلومتري اسديه، خراسان جنوبی
47 كيلومتري زهان، خراسان جنوبی
52 كيلومتري حاجي آباد، خراسان جنوبی

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

لرزه های روز اخیر
لرزه های هفته اخیر
لرزه های ماه اخیر
عکس محل زلزله