جزئیات زمین لرزه

تاريخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 22 دي 1395 در 11:57:56
(وقت محلي - تهران)

2017-01-11 08:27:56
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۲.۳

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۵۱ شمالي و ۶۰.۴۲ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱۱.۱+/-  كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان خراسان رضوی

فاصله‌ها:

20 كيلومتري سنگان، خراسان رضوی
26 كيلومتري نشتيفان، خراسان رضوی
28 كيلومتري خواف، خراسان رضوی

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

لرزه های روز اخیر
لرزه های هفته اخیر
لرزه های ماه اخیر
عکس محل زلزله